دسترسی سریع
محمدعلی صارمی نائینی

محمدعلی صارمی نائینی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه بازل سوئیسمدل‌سازی فرسایش و رسوب
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه تهرانمهندسی منابع طبیعی- بیابان‌زدایی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه یزدمهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژئومرفولوژی مناطق بیابانی
بیابان‌شناسی ایران و جهان
اصول کنترل و همزیستی با بیابان
فرسایش بادی و کنترل آن
فرسایش آبی و کنترل آن
جمع‌آوری و صرفه‌جویی آب در مناطق خشک
کارتوگرافی
انرژی‌های نو

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
داده كاوي و تحليل داده هاي بادسنجي به منظور شناخت بهتر ديناميك فرسايش بادي- در اين خصوص دو نرم افزار تخصصي در حال طراحي است.
بررسي اثرات آب مغناطيسي بر روي عملكرد سيستم هاي آبياري تحت فشار و همچنين استقرار گياه
مطالعه پديده هاي ژئومرفولوژيكي استان و اولويت بندي آنها از ديدگاه ژئوتوريسمي

اطلاعات تماس

saremi.naeini [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/saremi.naeini ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31232816 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)