دسترسی سریع
محمدعلی صارمی نائینی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی