دسترسی سریع
محمدعلی صارمی نائینی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

1. تصفيه آب شرب در مقصد و بازچرخاني آب باران و آبهاي خاكستري به منظور كاهش فشار بر سفره هاي آب زيرزميني

محمد علي صارمي نائيني (1398).، هشتمين همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران، مشهد

2. استفاده از فناوري هاي نوين شيرين سازي آب براي انتقال آب درياي آزاد به مناطق خشك و نيمه خشك

محسن دهقان چناري, محمد علي صارمي نائيني (1398).، پانزدهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير، كرمان

3. طراحي نرم افزار RosePro جهت تحليل سري زماني داده هاي بادسنجي

محمد علي صارمي نائيني (1398).، كنفرانس بين المللي گرد و غبار در جنوب غرب آسيا، زابل

4. تصفيه آب هاي نامتعارف و استفاده از آن در مديريت بحران آب در مناطق خشك

محسن دهقان چناري, محمد علي صارمي نائيني (1397).، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد

5. صحت سنجي نرم افزار WRPLOT View در تحليل سري زماني داده هاي باد

محمد علي صارمي نائيني (1396).، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد

6. تأثير لايه ژئوتكستايل در افزايش مقاومت مالچ سيماني مسلح

علي پورشمس, محمد زارع, محمدرضا اختصاصي, محمد علي صارمي نائيني, محمد علي توانايي (1396).، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد

7. معرفي و مقايسه راندمان جذب و نگهداشت تله رسوبگير فرسايش بادي مدل سيفوني 3

محمدرضا اختصاصي, محمد علي صارمي نائيني, فرشيد جهان بخشي, اميد ميرنژاد (1396).، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد

8. امكان سنجي استفاده از نرمافزار image j در دانه بندي ذرات

فرناز خسروي, مهدي تازه, محمد علي صارمي نائيني, سعيده كلانتري (1396).، اولين همايش ملي كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي، اردكان

9. ارزيابي شاخص هاي تكتونيك فعال در دامنههاي جنوبي رشته كوه بينالود

مليحه محمدنيا, محمد علي صارمي نائيني (1395).، دومين كنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاك، تهران

10. پهنه بندي مقادير سرعت آستانه فرسايش بادي حاشيه جاده ها بر اساس واحدهاي ژئومرفولوژيك و استفاده از زمين آمار (مطالعه موردي حاشيه جاده يزد-ميبد)

علي محمديان بهبهاني, محمد علي صارمي نائيني, سادات فيض نيا, محمدرضا اختصاصي, مجتبي زارعيان جهرمي (1395).، اولين كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهكارها و چالش ها، اردبيل

11. Modelling actual and potential wind erosion risk by using readily available data on weather elements and

Wolfgang Fister, , Goswin Heckrath, Nikolaus Kuhn (2016)., the 9th International Conference on Aeolian Research (ICAR IX),

12. Separation of dry and wet periods from regular weather station data for

, Nikolaus J. Kuhn, Wolfgang Fister, Goswin Heckrath (2015)., EGU General Assembly 2015,