دسترسی سریع
محمدعلی صارمی نائینی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

1. برآورد فراواني سرعت و جهت بادهاي فرساينده و مولد طوفان هاي گردوغبار و ريز گردها در سطح استان يزد با استفاده از تحليل گلباد، گلطوفان و گلماسه

محمد علي صارمي نائيني (1395).، مديريت بيابان، 4(8)، 96-106

2. Use of Anemometric Results and Threshold Velocities for Determination of Proper Regions Where Sand Storms are Generated (Case Study Around the Synoptic Station of Yazd)

Hasan Ahmadi, , Yadeghari Mohammad (2012)., Desert, 17(3), 225-231