دسترسی سریع
محمدعلی صارمی نائینی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

1. يك ايستگاه آموزشي -تحقيقاتي رسوب سنجي فرسايش بادي و ريزگردها (1394/12/26)

2. مطالعه شناسايي محدوده كانون هاي مولد گرد و غبار در استان يزد و ارائه راهكارهاي مديريتي و اجرائي كنترل آنها (1394/10/01)

3. طراحي و احداث ايستگاه آموزشي تحقيقاتي رسوبسنجي فرسايش بادي ()