لینک های ضروری
محمد‌جواد صراف شیرازی

محمد‌جواد صراف شیرازی

استادیار، گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13931398دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی شیمی پلیمر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مدل سازي و شبيه سازي قرآيندها
انتقال حرارت
انتقال جرم

اطلاعات تماس

jsarraf [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۲
31232632 38200147