لینک های ضروری
مهدی‌آقا صرام

مهدی‌آقا صرام

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۵۵۱۳۵۸دانشگاه ولز بریتانیاعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۵۳۱۳۵۵دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیاعلوم کامپیوتر
کارشناسی-۱۳۵۳دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13811387دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی اینترنت
مهندسی نرم‌افزار

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مهندسی نرم‌افزار
شبکه‌های کامپیوتری

اطلاعات تماس

mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/sarram
https://pws.yazd.ac.ir/sarram ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۶
31232372 3820014۵