لینک های ضروری
علیرضا صدیقی انارکی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

1. تعيين عمر ترانسفورماتورها با استفاده از ترموگرافي فاز اجرايي-ازمايشگاهي (1394/12/26)

2. يكپارچه سازي منابع توليد پراكنده به منظور پيك سايي با در نظر گرفتن ملاحظات فني و اقتصادي (1394/09/02)

3. اندازه گيري جريان الكتريكي با استفاده از فناوري گرمانگاري (1394/06/29)

4. ارائه مدلي براي پاسخگويي بار در شبكه هاي توزيع هوشمند با هدف هموارسازي منحني بار (1394/06/28)

5. مطالعه بررسي تاثيرات حذف و يا كاهش طول شبكه هاي توزيع فشار ضعيف و افزايش ترانس هاي كم ظرفيت استان يزد (1394/04/24)

6. تاثير تغييرات ولتاژ بر اغتشاشات هارمونيك هاي جريان در بارهاي خانگي (1393/12/21)

7. طراحي نوين شبكه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده (1393/12/21)

8. استخراج عوامل كدهاي خرابي دستورالعمل هاي بازديد ترانسفورماتورها و ارائه راهكار مبتني بر آن جهت هوشمند سازي زمان و موارد بازديد (1393/12/21)

9. معرفي شاخصها و ارزيابي وضعيت بهره برداري ترانسفورماتورها و برق گيرها (1393/09/17)

10. تحليل پخش توان راكتيو در ريزشبكه ها (1393/09/17)

11. مطالعه تغييرات شاخص هاي فني شبكه توزيع در حضور سامانه هاي خورشيدي متصل به شبكه (1393/09/17)

12. مكان يابي بهينه سكسيونرها در شبكه ي توزيع انرژي الكتريكي به منظور افزايش قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتمهاي هوشمند (1393/01/17)

13. تعيين بلادرنگ عمر ترانسفورماتورهاي توزيع به وسيله ي اندازه گيري درجه حرارت بدنه ي آنها (1393/01/17)

14. پيش بيني هوشمند ميان مدت بار در شبكه توزيع انرژي الكتريكي (1393/01/11)

15. هماهنگي باز‌بست با وسايل حفاظتي در سيستم توزيع انرژي الكتريكي با حضور منابع توليد پراكنده (1392/09/24)

16. تعيين زمان مناسب شستشوي مقره ها در خطوط توزيع فشار متوسطkV 20 (1392/04/27)

17. تأثير منابع توليد پراكنده بر پارامترهاي كيفيت توان در شبكه توزيع و ارائه راهكار مناسب براي آنها (1391/11/23)

18. بررسي تأثير منابع توليد پراكنده بر حفاظتهاي موجود در شبكه توزيع انرژي و ارائه راهكار مناسب براي آنها (1391/11/23)

19. تخمين بار در يك فيدر توزيع نمونه(kV 20 ) (1391/11/23)

20. روش ارزيابي وتعيين مولفه هاي تلفات و ارائه راهكارهاي اجرايي كاهش تلفات در شبكه توزيع (1391/05/10)

21. بررسي استفاده گسترده از لامپهايي بخار سديم بر كيفيت توان در مقايسه با لامپ هاي موجود شبكه (1391/05/04)

22. بررسي اثر زمين كردن تجهيزات بر كيفيت توان الكتريكي(كارشناسي ارشد) (1391/05/04)

23. بررسي اثر زمين كردن تجهيزات بر كيفيت توان الكتريكي (1390/03/07)

24. مدلسازي استاتيكي بار در شبكه توزيع (1390/03/07)

25. مكان يابي خطا در كابلهاي (20 كيلوولت) شبكه هاي توزيع الكتريكي (1390/03/07)

26. كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي با حضور منابع توليد پراكنده و با ملاحظات باز آرايي شبكه (1390/01/01)

27. مكان يابي بهينه محدود كننده جريان خطا (FCL) در شبكه فوق توزيع و انتقال برق يزد (1389/10/20)

28. مدلسازي بار در شبكه فشار ضعيف (1389/01/17)

29. بررسي اثر لامپهاي كم مصرف بر كيفيت توان در شبكه توزيع انرژي الكتريكي (1388/05/10)

30. شناسايي منابع هارمونيكي در يك سيستم قدرت (1388/02/07)

31. دستيابي به دانش فني توليد ترانسهاي جريان و ولتاژ بدون هسته (1387/10/16)

32. شناخت عوامل تاثير گذار بر توان راكتيو در شبكه فوق توزيع و انتقال برق يزد و ارايه راهكار مناسب جهت كاهش تلفات انرژي ناشي از آن (1386/12/28)

33. تحقيق، بررسي و ارايه طرح بهينه توسعه فيدرهاي 20 كيلوولت پست 20/230 كيلوولت شركت سنگ آهن مركزي ايران(چغارت) (1386/12/20)

34. شبيه سازي خطاهاي امپدانس بالا در شبكه توزيع انرژي الكتريكي (1386/06/01)

35. امكان يابي سكسيونرها در شبكه توزيع الكتريكي به منظور افزايش قابل اطمينان با استفاده از الگوريتم هوشمند ()

36. بررسي تاثير منابع توليد پراكنده بر حفاظت هاي موجود در شبكه توزيع الكتريكي و ارائه راهكار مناسب براي آنها ()

37. بررسي تاثير منابع توليد پراكنده بر پارامترهاي كيفيت توان در شبكه توزيع و ارائه راهكارهاب بهبود آنها در شبكه توزيع نيروي برق استان يزد ()

38. بررسي تاثير تغييرات ولتاژ بر اغتشاشات هارمونيك هاي جريان در بارهاي خانگي ()

39. بررسي نقش كابل خودنگهدار بر ظرفيتهاي خازني خطوط فشار ضعيف ()

40. بررسي اثرات شبكه برق بالادست بر شبكه برق پايين دست ()

41. تاثيرترانسفورمرهاي الكترونيك قدرت بر پارامترهاي كيفيت توان در سيستم توزيع انرژي الكترونيكي ()