لینک های ضروری
سید ابراهیم سیفتی

سید ابراهیم سیفتی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۶دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانکشاورزی هسته‌ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرسکشاورزی، اصلاح نباتات
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه شهید باهنر کرمانکشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمسئول گلخانه پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
1397-دانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی مزرعه آموزشی - پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی
روابط زیستی خاک و گیاه
به‌نژادی گیاهان زراعی
کاربرد نرم‌افزارهای آماری
کاربرد رادیوایزوتوپ‌ها در کشاورزی
روش تحقیق در بیوتکنولوژی
کاربرد روش‌های آماری در بیوتکنولوژی
ژنتیک، ژنتیک مولکولی و ژنومیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اصلاح موتاسيوني و ملكولي كينوا
اصلاح موتاسيوني و ملكولي زعفران
اصلاح بيومتريك، كلاسيك و مولكولي تريتي پايروم
از اكولوژي تا ژن گياه مرزنجوش

اطلاعات تماس

seifati [at] yazd.ac.ir
http://www.seifati.com ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31232654