دسترسی سریع
سید ابراهیم سیفتی

سید ابراهیم سیفتی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۶دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاناصلاح نباتات و بیوتکنولوژی هسته‌ای
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرساصلاح نباتات
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه شهید باهنر کرمانزراعت و اصلاح نباتات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس اداره آزمایشگاه مرکزی
1400-انجمن بیوتکنولوژی ایرانعضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
1399-دانشگاه یزدرئیس کارگروه صنایع کنجدی و غذایی جهش تولید
1399-انجمن ایمنی‌زیستی ایرانرئیس شعبه انجمن ایمنی‌زیستی ایران در دانشگاه‌های وزارت عتف استان یزد
13991400انجمن بیوتکنولوژی ایراندبیر اجرایی چهارمین همایش بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13981399دانشگاه یزددبیر پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژنتیک، ژنتیک مولکولی و ژنومیک کارکردی
به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان زراعی و دارویی
مباحث نوین در بیوتکنولوژی
بیومتری و روش‌های پیشرفته آماری
کاربرد رادیوایزوتوپ‌ها در کشاورزی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژنتيك مولكولي و موتاسيوني زعفران و كينوا (ژنوميكس، ترانسكريپتوميكس و پروتئوميكس) با تمركز بر افزايش متابوليت‌هاي ثانويه و ويژگي‌هاي كمي و كيفي
فيتوشيمي و متابولوميكس گياهان دارويي باتمركز بر شناسايي تركيبات دارويي و ضدسرطاني گياهي
فيزيولوژي، به‌نژادي، توالي‌يابي و بررسي بيان ژن‌هاي دخيل در افزايش تحمل به تنش‌هاي خشكي و شوري
مطالعات تنوع ژنتيكي و بيومتري تريتي‌پايروم، عضو متحمل به شوري خانواده غلات

اطلاعات تماس

seifati [at] yazd.ac.ir
http://www.seifati.com ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
31232654
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)