لینک های ضروری
سید ابراهیم سیفتی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی