دسترسی سریع
سمیه قاسمی سعادت‌آبادی

سمیه قاسمی سعادت‌آبادی

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۱دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی حاصلخیزی و بیولوژی خاک
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه صنعتی اصفهانبیولوژی خاک
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)خاک‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه زیباسازی محیطی و فضای سبز دانشگاه
13961398دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی احیا و مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی خاک‌شناسی
بیولوژی خاک
تغذیه گیاه
آزمون خاک
عملیات کشاورزی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بسترهاي كشت هيدروپونيك
كشت بدون خاك زعفران
سنتز كلات هاي عناصر ميكرو
كودهاي آلي و بيولوژيك

اطلاعات تماس

s.ghasemi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/s.ghasemi ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
31233187 38210312
اتاق مجازی