لینک های ضروری
علیمحمد حاجی شعبانی یزدی

علیمحمد حاجی شعبانی یزدی

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه تبریزشیمی تجزیه
کارشناسی ارشد۱۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه تهرانشیمی تجزیه
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه تهرانشیمی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس دانشکده شیمی تجزیه
13901393دانشگاهمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه
13861387دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی آب و پالایش محیط در مناطق خشک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی عمومی ۱، ۲
شیمی تجزیه ۱، ۲
شیمی دستگاهی
شیمی هسته‌ای
اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای ۱، ۲
روش‌های فیزیکی و شیمیایی جداسازی
لیزر و کاربرد آن در شیمی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استخراج فاز جامد
میکرو استخراج فاز مایع
تجزیه تزریق در جریان
اندازه‌گیری داروها و یون‌های فلزی با روش‌های اسپکترومتری

اطلاعات تماس

hshabani [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/shabani
https://pws.yazd.ac.ir/hshabani ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰
31232671 38210644