دسترسی سریع
محمد‌علی شفایی

محمد‌علی شفایی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه پوترا مالزیاشعه‌شناسی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک هسته‌ای
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک کاربردی (هسته‌ای)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس بخش هسته‌ای
13931399دانشگاه یزدمسئول فیزیک بهداشت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
راکتور پیشرفته و هسته‌ای
ساختار هسته
آکوستیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اشعه شناسي كاربردي ( آناليز مواد به كمك فعال سازي نوتروني)
طيف سنجي و آشكارسازي اشعه هاي يونساز
دوزيمتري بيمارستاني
جهش زائي باكتري ، گياهان و دام طيور .. به كمك اشعه (نوترون ، كاما، بتا، ايكس, UV

اطلاعات تماس

mashafaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shafaei ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232775 38200132