دسترسی سریع
محمد‌علی شفایی

محمد‌علی شفایی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه پوترا مالزیاشعه‌شناسی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک هسته‌ای
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک کاربردی (هسته‌ای)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961399دانشگاه یزدرئیس بخش هسته‌ای
13931399دانشگاه یزدمسئول فیزیک بهداشت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
راکتور پیشرفته و هسته‌ای
ساختار هسته
آکوستیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اشعه شناسي كاربردي ( آناليز مواد به كمك فعال سازي نوتروني)
طيف سنجي و آشكارسازي اشعه هاي يونساز
دوزيمتري بيمارستاني
جهش زائي باكتري ، گياهان و دام طيور .. به كمك اشعه (نوترون ، كاما، بتا، ايكس, UV

اطلاعات تماس

mashafaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shafaei ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232775 38200132
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)