دسترسی سریع
علیرضا شفیعی

علیرضا شفیعی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۲دانشگاه صنعتی اصفهانطراحی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۴دانشگاه صنعتی اصفهانطراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک (طراحی جامدات)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13921394دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک شکست
مکانیک ضربه
ریاضی پیشرفته ۲

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
روش هيدروديناميك ذرات هموار كاملا لاگرانژي و استفاده از ان در تغيير شكل هاي بزرگ
روش عددي نقطه مادي و استفاده از ان در تغيير شكل هاي بزرگ
تحليل مسائل بهينه سازي توپولوژيك

اطلاعات تماس

arshafiei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shafiei/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
31232496 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)