لینک های ضروری
علی شهابی‌نژاد

علی شهابی‌نژاد

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه هنر اصفهانمرمت
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه تهرانشهرسازی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه هنر اصفهانمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدمدیر داخلی نشریه معماری اقلیم گرم و خشک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل فضاهای شهری
آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی کالبدی
مقدمات طراحی معماری ۱
برداشت از بناهای تاریخی
هندسه مقدماتی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
معماری اسلامی
طراحی شهری اسلامی
فضاهای شهری و میدان‌های شهری
بناها و بافت‌های تاریخی

اطلاعات تماس

ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/shahabinejad
https://pws.yazd.ac.ir/shahabinejad دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها
31234531