دسترسی سریع
مصطفی شاه‌نظری

مصطفی شاه‌نظری

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۹۰دانشگاه علم و صنعتمهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه علم و صنعتمهندسی برق قدرت
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981400دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی برق
13931397بنیاد نخبگانرئیس بنیاد نخبگان یزد
13891393دانشگاه یزدمدیر گروه برق قدرت الکترونیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی
الکترونیک قدرت ۱
ماشین‌های الکتریکی ۱، ۲، ۳
الکترونیک صنعتی
ماشین‌های الکتریکی مخصوص
تولید و نیروگاه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پايش وضعيت در سيستم هاي قدرت
طراحي، شناسائي و كنترل ماشين هاي الكتريكي
طراحي و كنترل مبدل هاي الكترونيك قدرت

اطلاعات تماس

shahnazari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shahnazari/fa ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۱
312323۸۵ 38200144
اتاق مجازی