لینک های ضروری
مصطفی شاه‌نظری

مصطفی شاه‌نظری

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۹۰دانشگاه علم و صنعتمهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه علم و صنعتمهندسی برق قدرت
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی برق
1393-بنیاد نخبگانرئیس بنیاد نخبگان یزد
13891393دانشگاه یزدمدیر گروه برق قدرت الکترونیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی
الکترونیک قدرت ۱
ماشین‌های الکتریکی ۱، ۲، ۳
الکترونیک صنعتی
ماشین‌های الکتریکی مخصوص
تولید و نیروگاه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی، مدل‌سازی و کنترل ماشین‌های الکتریکی
الکترونیک قدرت

اطلاعات تماس

shahnazari [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/shahnazari
https://pws.yazd.ac.ir/shahnazari ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۱
31232341 38200144