دسترسی سریع
علی شهریار

علی شهریار

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۲دانشگاه تهرانژئومورفولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۶دانشگاه تهرانآب و هواشناسی
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۳دانشگاه ملا هادی سبزواریجغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فناوری اطلاعات
مبانی ژئومورفولوژی
هیدرومتئورولوژی
مبانی آب و هوای ایران
جغرافیای خاک‌ها
کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه
آب‌شناسی
کارست

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژئومورفولوژي مناطق خشك
ژئوتوريست مناطق خشك و كارستي
مخاطرات محيطي و حركت ماسه هاي روان
سنجش از دور و مطالعات بياباني

اطلاعات تماس

a.shahriar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shahriar ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233393 38210310
اتاق مجازی