دسترسی سریع
علی شهریار
استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

1. بررسي نقش نوسانات زماني درياچه بختگان بر تغييرات ژئومورفولوژيكي رودخانه كر با استفاده از داده هاي ماهواره اي

الهه بقري, علي شهريار, حميدرضا غفاريان مالميري, محمد شريفي پيچون (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 19478)

2. نقش تكتونيك و آب هاي زير زميني در استقرار و پيدايش تپه هاي ماسه اي و ارگ ها (مطالعه موردي ارگ صادق آباد- بافق)

كاظم طاهري نژادجوزم, فاطمه زارع, علي شهريار (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 19481)

3. بررسي رژيم بادي مناطق خشك و نقش آن در تعيين مورفولوژي غالب تپه هاي ماسه اي (مطالعه موردي ريگ چاه جم-شاهرود)

نسيم صانعي, علي شهريار (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 18586)

4. تحليل توسعه زماني و مكاني پهنه هاي ماسه اي پيرامون دروازه قرآن يزد با استفاده از تصاوير ماهواره اي

علي شهريار, فاطمه زارع, كاظم طاهري نژادجوزم (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 18590)

5. منشاءيابي ماسه هاي روان با استفاده از تحليل باد و دانه بندي رسوبات ماسه اي (مطالعه موردي: ريگ دروازه قرآن يزد)

علي شهريار, فاطمه زارع, كاظم طاهري نژادجوزم (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 18591)

6. تحليل مورفولوژي تپه هاي ماسه اي با تعيين شاخص همگني وزش باد (مطالعه موردي: ارگ صادق آباد- بافق)

علي شهريار, كاظم طاهري نژادجوزم, فاطمه زارع (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 18592)

7. بررسي هيدروژئومورفولوژي رودخانه بشار با تاكيد بر روند مئاندر شدگي در بازه زماني 1990 تا 2018

زهره اسفندياري, علي شهريار, محمد شريفي پيچون (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 19483)

8. مطالعه كاني شناسي رسوبات بادي با استفاده از دو روش پتروگرافي و آناليز XRF، ريگزار دروازه قرآن، يزد، ايران مركزي

علي شهريار, سيد محمد علي موسوي زاده, فاطمه زارع, كاظم طاهري نژادجوزم (1396)، بيست و پنجمين همايش ملي بلور شناسي و كاني شناسي ايران، يزد (شماره: 17837)

9. بررسي كاني شناسي تپه هاي ماسه اي چاله هاي داخلي با استفاده از روش پتروگرافي و آناليز XRF (مطالعه موردي صادق آباد- بافق)

علي شهريار, كاظم طاهري نژادجوزم, فاطمه زارع (1396)، بيست و پنجمين همايش ملي بلور شناسي و كاني شناسي ايران، يزد (شماره: 17839)

10. بررسي پتانسيل مئاندر شدگي رودخانه هاي مناطق خشك (مطالعه موردي رودخانه شور- بهاباد)

علي شهريار, رسول خوش خوش آبادي (1396)، پنجمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي و چالش هاي محيطي، مشهد (شماره: 19670)

11. تبيين عوامل طبيعي موثر بر رفتار سياسي و مخاطرات قومي در استان سيستان و بلوچستان

احسان لشگري تفرشي, علي شهريار (1395)، همايش توسعه ناحيه ژئوپلتيك جنوب شرق ايران، زاهدان (شماره: 12991)