دسترسی سریع
حمیدرضا شعیری

حمیدرضا شعیری

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه لیموژ فرانسهمعناشناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه لیموژ فرانسهمعناشناسی ادبی و ادبیات ملی
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه شهیدبهشتیزبان و ادبیات فرانسه

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
--سردبیرمجله جستارهای زبانی
--عضو شورای علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسیدانشگاه تربیت مدرس
--عضو کمیسیون بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌های مجلات دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس
--عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانیدانشگاه تربیت مدرس
--مدیرگروه زبان فرانسهدانشگاه تربیت مدرس
--عضو هیات تحریریهمجله رشد آموزش زبان
--عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه گروه زبان و ادبیاتدانشگاه تربیت مدرس

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تجزيه و تحليل كلام (كارشناسی ارشد)
جامعه‌شناسی زبان (کارشناسی ارشد)
نشانه‌شناسی عمومی زبان (کارشناسی ارشد)
روش تحقيق (کارشناسی ارشد)
نشانه‌شناسی (دکترا)
نقد ساختارگرا (دکترا)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

shairi [at] yazd.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
31232116 38212788
اتاق مجازی