دسترسی سریع
محسن شاکری

محسن شاکری

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه علامه طباطباییمدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه تهرانمدیریت آموزشی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه علامه طباطباییعلوم تربیتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971401دانشگاه یزدرئیس بخش علوم تربیتی
13971401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظارت و راهنمایی آموزشی
سیاست‌گذاری آموزشی
اقتصاد آموزش
اصول برنامه‌ریزی درسی
مقدمات برنامه‌ریزی درسی و آموزشی
زبان تخصصی مدیریت آموزشی
کار عملی در سازمان‌ها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت اموزشي
برنامه ريزي درسي
برنامه ريزي آموزشي
روش هاي پژوهش كيفي

اطلاعات تماس

shakerimohsen [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shakeri ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232054
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)