دسترسی سریع
مجید شخصی نیائی

مجید شخصی نیائی

استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه تهرانمهندسی صنایع - صنايع
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه تهرانمهندسی صنایع - سيستم‌های اقتصادی اجتماعی
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۳دانشگاه يزدمهندسی صنایع - تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
1398-دانشگاه یزدعضو کمیته اجرایی نظام پیشنهادها
1399-دانشگاه یزدعضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه
13991400دانشگاه نهاونددبیرعلمی اولین کنفرانس ملی بهینه‌سازی و روش‌های نوین حل مساله
13981398دانشگاه یزدمعاون مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
13961398دانشگاه یزدعضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی
13961398دانشگاه یزداستاد مشاور انجمن علمی گروه صنایع
13961397دانشگاه یزدرابط دفتر ارتباط با صنعت
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش تحلیل سیستم
13951395گروه مهندسی صنايع، دانشگاه يزدمسئول برگزاری سمينارهای داخلی دوره دكتری
13941395مديريت برنامه‌ريزی تلفيقی شركت ملی نفت ايرانهمكار طرح تدوين مدل بلندمدت سرمايه‌گذاری و توليد شركت ملی نفت
13931395شركت بهينه‌سازی مصرف سوختمدير پروژه توسعه و راه‌اندازی سامانه پشتيبان طرح‌های ماده 12 قانون رفع موانع توليد (سامانه به‌سما)
13931395موسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزی انرژی دانشگاه تهرانعضو كميته اجرايی دوره DBA
13911395دانشكده مهندسی صنايع، دانشگاه تهرانمسئول برنامه‌ريزی آموزشی دوره كارشناسی ارشد مديريت پروژه
13921393دفتر برنامه‌ريزی آموزش عالی وزارت علومدبير كارگروه مديريت پروژه كميته مهندسي و مديريت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت پروژه (دکتری)
تصمیم‌گیری و روش‌های کمی در مدیریت پروژه (کارشناسی ارشد)
مدیریت تامین تدارکات در پروژه‌های نفت و گاز (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (کارشناسی و دوره‌های حرفه‌ای آزاد)
مدیریت و کنترل پروژه (کارشناسی)
مدیریت پروژه‌های نفت و گاز (دوره‌های حرفه‌ای آزاد)
مدیریت سبد پروژه‌ها (کارشناسی ارشد)
استانداردهای مدیریت پروژه (کارشناسی ارشد)
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه (کارشناسی ارشد)
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه (کارشناسی ارشد)
تحقیق در عملیات (DBA، جبرانی کارشناسی ارشد و کارشناسی)
اقتصاد مهندسی (دوره‌های حرفه‌ای آزاد)
آمار کاربردی و ریاضیات (جبرانی کارشناسی ارشد)
شبیه‌سازی کامپیوتری (کارشناسی ارشد)
مدیریت عملیات در سازمان‌های خدماتی (کارشناسی ارشد)
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (کارشناسی)
اصول شبیه سازی (کارشناسی)
تحلیل آماری چندمتغیره / تحلیل داده‌های مهندسی (کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت پروژه
بهينه سازي
ارزيابي عملكرد

اطلاعات تماس

m.niaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shakhsi-niaei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۴
31234033 - 31233110 38211792
اتاق مجازی