لینک های ضروری
مجید شخصی نیائی

مجید شخصی نیائی

استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه تهرانمهندسی صنایع - صنايع
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه تهرانمهندسی صنایع - سيستم‌های اقتصادی اجتماعی
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۳دانشگاه يزدمهندسی صنایع - تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
1398-دانشگاه یزدعضو کمیته اجرایی نظام پیشنهادها
13981398دانشگاه یزدمعاون مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
13961398دانشگاه یزدعضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی
13961398دانشگاه یزداستاد مشاور انجمن علمی گروه صنایع
13961397دانشگاه یزدرابط دفتر ارتباط با صنعت
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش تحلیل سیستم
13951395گروه مهندسی صنايع، دانشگاه يزدمسئول برگزاری سمينارهای داخلی دوره دكتری
13941395مديريت برنامه‌ريزی تلفيقی شركت ملی نفت ايرانهمكار طرح تدوين مدل بلندمدت سرمايه‌گذاری و توليد شركت ملی نفت
13931395شركت بهينه‌سازی مصرف سوختمدير پروژه توسعه و راه‌اندازی سامانه پشتيبان طرح‌های ماده 12 قانون رفع موانع توليد (سامانه به‌سما)
13931395موسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزی انرژی دانشگاه تهرانعضو كميته اجرايی دوره DBA
13911395دانشكده مهندسی صنايع، دانشگاه تهرانمسئول برنامه‌ريزی آموزشی دوره كارشناسی ارشد مديريت پروژه
13921393دفتر برنامه‌ريزی آموزش عالی وزارت علومدبير كارگروه مديريت پروژه كميته مهندسي و مديريت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مديريت پروژه (دكتری)
تصميم‌گيری و روش‌های كمی در مديريت پروژه (کارشناسی ارشد)
مديريت تامين تداركات در پروژه‌های نفت و گاز (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ريزی و كنترل پروژه (كارشناسی و دوره‌های حرفه‌ای آزاد)
مديريت و كنترل پروژه (كارشناسی)
مديريت پروژه‌های نفت و گاز (دوره‌های حرفه‌ای آزاد)
تحقيق در عمليات (DBA، جبرانی کارشناسی ارشد و كارشناسی)
اقتصاد مهندسی (دوره‌های حرفه‌ای آزاد)
آمار كاربردی و رياضيات (جبرانی كارشناسی ارشد)
استانداردهای مدیریت پروژه (کارشناسی ارشد)
شبیه‌سازی کامپیوتری (کارشناسی ارشد)
مدیریت عملیات در سازمان‌های خدماتی (کارشناسی ارشد)
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (کارشناسی)
اصول شبیه سازی (کارشناسی)
تحلیل آماری چندمتغیره / تحلیل داده‌های مهندسی (کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت پروژه
بهينه سازي در سازمان ها و صنايع
شبيه سازي در سازمان ها و صنايع
بهره وري

اطلاعات تماس

m.niaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/shakhsi-niaei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۴
31233355 - 31233110 38211792