دسترسی سریع
مجید شخصی نیائی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها