دسترسی سریع
مجید شخصی نیائی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

1. استفاده از رويكرد متن كاوي در شناسايي حوزه هاي تمركز بهبود بهره وري استان يزد

حسن رجايي شريف ابادي, مجيد شخصي نيائي (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23302)

2. ارزيابي رويكردهاي برخورد با شرايط يكسان در قوانين اولويت دهي فعاليت ها در مساله زمان بندي پروژه هاي چندگانه با منابع محدود

اذين رشيدي پور, مجيد شخصي نيائي (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23303)

3. زمانبندي ماشين هاي موازي غير مرتبط به منظور كمينه سازي مصرف انرژي و زمان تكميل كار با در نظرگيري زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي

عرفانه كريمي, طاها كشاورز, مجيد شخصي نيائي (1398)، هفتمين كنفرانس بين المللي لجستيك و مديريت زنجيره تامين، تهران (شماره: 23509)

4. برنامه ريزي، كنترل و مديريت ارتباطات در پروژه برگزاري يك كنفرانس علمي

مجيد شخصي نيائي, سيدعلي شرف الاسلامي (1398)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه، تهران (شماره: 22485)

5. اولويت بندي پروژه هاي توسعه اي با ديدگاه پايداري: نمونه موردي استان يزد

محدثه زحمت كش, مجيد شخصي نيائي (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 22453)

6. توسعه مدل زمان بندي پروژه با منابع محدود داراي انقطاع فعاليت ها به فضاي چند پروژه اي براي استفاده در محيط توليد سفارشي

عاطفه سجاديان, مجيد شخصي نيائي, محمدمهدي لطفي (1398)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 20688)

7. ارزيابي و تحليل پايداري استان هاي كشور ايران با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها ي شبكه اي

بابك ايرانمنش, احمد صادقيه, مجيد شخصي نيائي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 18067)

8. شناسايي و اولويت بندي راهكارهاي كاهش تلفات برق و طراحي برنامه عملياتي در شركت توزيع برق استان يزد

مجيد شخصي نيائي, محمدجواد جليلي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19891)

9. شبيه سازي مزاياي مشاركت نمودن مشتركين در الگوي پيش پرداخت صورتحساب برق

مجيد شخصي نيائي, ناديا غفاريان (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19893)

10. ارايه مدل بهينه سازي تامين قطعات شكل دهي همينگ و پرسي بزرگ در خط مونتاژ بدنه پرايد شركت سايپا

سپهر رضانيا, مجيد شخصي نيائي, صادق عظيمي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19894)

11. تخمين صورت وضعيت هاي آتي پروژه به منظور بهبود برنامه ريزي مالي در سازمان هاي پروژه محور مطالعه موردي پروژه توسعه سامانه به سما

مجيد شخصي نيائي, مصطفي قيومي (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 17608)

12. بهبود فرايند مديريت تداركات در يك شركت كارفرمايي دولتي با استفاده از رويكرد مهندسي ارزش مطالعه موردي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

محمدرضا شكوهي, محمد توكلي محمدي, مجيد شخصي نيائي, عاطفه سهرابي (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 16359)

13. طراحي بسته هاي مشاوره اي براي واحدهاي صنعتي

سيدحسين خدائي, كيانا صهبا, مجيد شخصي نيائي (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 16362)

14. مروري بر كاربرد تحليل پوششي داده ها در پايداري

احمد صادقيه, مجيد شخصي نيائي, بابك ايرانمنش (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 16421)

15. بررسي عملكرد سيستم تداركات در شركتهاي كارفرمايي دولتي با ديدگاه پروژه اي مطالعه موردي پروژه هاي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

محمدرضا شكوهي, محمد توكلي محمدي, مجيد شخصي نيائي, عاطفه سهرابي (1396)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه، تهران (شماره: 16535)

16. بررسي فرصت هاي بهبود تصميم گيري در يك شركت پخش مواد غذايي

مجيد شخصي نيائي, مجيد شيرازي (1396)، پانزدهمين همايش ملي دانشجويي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 16167)

17. بررسي و انتخاب روش محاسباتي مناسب براي بهبود هدف گذاري در روش مديريت ارزش كسب شده (مطالعه موردي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران)

محمدرضا شكوهي, علي‌محمد قنبري, مجيد شخصي نيائي, سمانه ايزدي, حوريه افسه زاده (1396)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد دانش بنيان، تهران (شماره: 15659)

18. ارايه چارچوب نوع شناسي و معرفي جايگاه مسايل بهينه سازي و تصميم گيري در حوزه دانش مديريت تداركات پروژه

مجيد شخصي نيائي (1396)، اولين كنفرانس بين المللي بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار، بابل (شماره: 15433)

19. ارايه يك مدل بهينه سازي چندهدفه براي مساله انتخاب جنس لوله در شبكه هاي آب شهري با درنظرگيري ملاحظات هزينه اي، بهداشتي و محيط زيستي

مجيد شخصي نيائي, ميترا صالحي اسفنداراني (1396)، اولين كنفرانس بين المللي بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار، بابل (شماره: 15434)

20. بهينه سازي توام زمانبندي پروژه و تصميمات زماني مديريت تداركات پروژه با درنظرگيري هزينه هاي خريد و نگهداري كالاهاي موردنياز

مجيد شخصي نيائي, اليار پوررحيميان (1396)، دهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 15300)