لینک های ضروری
مجید شخصی نیائی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

1. تدوين سياست هاي اجرايي بهره وري استان (1398/09/04)

2. پياده سازي چرخه بهروه وري در شركت سنگ آهن مركزي ايران (1398/04/16)

3. طراحي و استقرار سيستم برنامه ريزي توليد شركت فولادياران (1397/09/26)

4. ارايه خدمات مشاوره پياده سازي چرخه بهره وري در صنايع منتخب استان يزد (1397/05/20)

5. طراحي و استقرار سيستم زمانبندي توليد و خريد در شركت صنايع غذايي رشد (1397/03/27)