دسترسی سریع
مجید شخصی نیائی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

1. طراحي مدل اجرايي نشان ملي بهره وري در حوزه هاي رسانه/ محتواي رسانه، كتاب، پايان نامه و مقاله (1400/04/17)

2. تدوين سياست هاي اجرايي موثر در ارتقاء بهره وري استان يزد (1399/10/10)

3. تدوين سياست هاي اجرايي بهره وري استان (1398/09/27)

4. پياده سازي چرخه بهروه وري در شركت سنگ آهن مركزي ايران (1398/09/27)

5. ارايه خدمات مشاوره پياده سازي چرخه بهره وري در صنايع منتخب استان يزد ()

6. طراحي و استقرار سيستم زمانبندي توليد و خريد در شركت صنايع غذايي رشد ()

7. طراحي و استقرار سيستم برنامه ريزي توليد شركت فولادياران ()