لینک های ضروری
علی‌اکبر شریفی مهرجردی

علی‌اکبر شریفی مهرجردی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۵دانشگاه تربیت مدرسنقاشی
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۱دانشگاه تهراننقاشی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی هنر و دست‌ساخته‌ها
1396-دانشگاه یزدرئیس دانشکده هنر و معماری
13941396دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
13791381دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه تخصصی نقاشی موضوعی
کارگاه تخصصی نقاشی دیواری
کارگاه چاپ‌های دستی
کارگاه نقاشی دیواری سطح ۱،‌ ۲
کارگاه‌های نقاشی و طراحی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هنر و نقاشی معاصر ایران
نقاشی دوره قاجار
دیوارنگاری و تزیینات وابسته به معماری
نقاشی دیواری و گرافیتی شهری
ویدئو آرت
هنر جدید و هنرهای مفهومی

اطلاعات تماس

sharifimehr [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sharifimehr ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
31234511 36228834