لینک های ضروری
مهدی شریفیان

مهدی شریفیان

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه شهید بهشتیفوتونیک گرایش پلاسما
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه شهید بهشتیفوتونیک گرایش پلاسما
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه شهید بهشتیفیزیک اتمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش اتمی مولکولی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی فیزیک
الکترومغناطیس
مکانیک تحلیلی
پلاسما
پلاسمای پیشرفته
فیزیک جدید
فیزیک پایه ۱، ۲، ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برهم‌کنش لیزر با پلاسما و تولید امواج ترا هرتز
پلاسما فتونیک کریستال
هم‌جوشی محصورشدگی لختی
امواج سالیتاری درون پلاسما
پلاسمونیک
پلاسمای کوانتمی

اطلاعات تماس

mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/sharifian
https://pws.yazd.ac.ir/mehdi.sharifian ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
3123۲۵۷۳ 38200132