دسترسی سریع
مهدی شریفیان

مهدی شریفیان

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه شهید بهشتیفوتونیک گرایش پلاسما
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه شهید بهشتیفوتونیک گرایش پلاسما
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه شهید بهشتیفیزیک اتمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش اتمی مولکولی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی فیزیک
الکترومغناطیس
مکانیک تحلیلی
پلاسما
پلاسمای پیشرفته
فیزیک جدید
فیزیک پایه ۱، ۲، ۳

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فيزيك پلاسما
فوتونيك

اطلاعات تماس

mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mehdi.sharifian ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
3123۲۵۷۳ 38200132