لینک های ضروری
مجتبی شریف‌نژاد

مجتبی شریف‌نژاد

مربی، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه هنر اصفهانشهرسازی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه یزدشهرسازی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه بیان تصویری (ارشد طراحی شهری)
طرح شهرسازی ۳ و ۴
مبانی طراحی ۱ و ۲
بیان معماری ۱ و ۲
تاسیسات و زیر ساخت‌های شهری
آمار و کاربرد آن در شهرسازی
روش تحقیق
کاربرد رایانه در شهرسازی
تاریخ شهر و شهرسازی جهان

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
توسعه شهری پایدار
طرح‌های توسعه شهری
بافت‌های فرسوده و تاریخی
روش تحقیق

اطلاعات تماس

sharifnejad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sharifnejad ساختمان هنر و معماری، حیاط مرتاض
36228833 36228833