دسترسی سریع
مجتبی شریف‌نژاد
مربی، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. بازشناسي عوامل موثر بر ادراك بصري شهروندان از فضاهاي شهري، مطالعه موردي: محور تاريخي حافظ شيراز

هاجر اسدپور, مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1399)، معماري و شهرسازي پايدار، 8(1)، 49-66 (شماره: 22796)

2. Soundscape preferences of tourists in historical urban open spaces

Mahdi Montazerolhodjah, Mojtaba Sharif nejad, MohammadReza Montazerolhodjah (2019), International journal of tourism cities, 5(3), 465-481 (No: 21369)

3. ارزيابي و سنجش رابطه مولفه هاي كالبدي موثر بر امنيت با ميزان پايداري بافت هاي تاريخي

مجتبي شريف نژاد, مهدي منتظرالحجه (1398)، معماري و شهرسازي پايدار، 7(2)، 37-53 (شماره: 22671)

4. سنجش شاخص هاي كالبدي موثر بر مولفه زيبايي شناسي در توسعه هاي شهري معاصر (مطالعه موردي: نواحي آماده سازي شده در شهر يزد)

مهدي منتظرالحجه, بهار نوكار, مجتبي شريف نژاد, زهرا فتوحي (1397)، مطالعات شهري، 29(8)، 45-58 (شماره: 20093)

5. سنجش عوامل كالبدي موثر بر حس امنيت در فضاهاي شهري از ديدگاه سالمندان (مورد پژوهي ميدان خان يزد)

مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد, مريم رجبي قطرمي (1397)، معماري و شهرسازي ايران، 9(15)، 91-105 (شماره: 18477)

6. The characteristics of distinctive urban elements in citizens' cognitive maps, case study: the city of isfahan

Mahdi Montazerolhodjah, Mojtaba Sharif nejad, mohammadreza pourjafar (2018), International journal of architectural engineering and urban planning, 28(1), 37-47 (No: 18478)

7. ارزيابي و سنجش عوامل موثر بر ايجاد حس مكان در مراكز محله هاي شهري، مطالع موردي مراكز محل ه هاي شيخداد و شهرك دانشگاه در شهر يزد

مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد, سهيلا دهقان (1395)، مطالعات شهر ايراني اسلامي، 7(26)، 43-54 (شماره: 15092)

8. ارزيابي و سنجش تطبيقي ميزان فشردگي بافت هاي تاريخي و نوساز شهر يزد

مجتبي شريف نژاد, زهره نصريان, ميترا بيضايي, امين شكيبا (1395)، جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، (64)، 1-18 (شماره: 15972)

9. عوامل موثر بر ديدگاه استفاده ك نندگان از كيفيت محيطي فضاهاي فراغتي عمومي، مطالعه موردي پارك هاي شهر يزد

مهدي منتظرالحجه, مجتبي شريف نژاد (1395)، مطالعات شهري، 5(20)، 17-28 (شماره: 12994)

10. ارزيابي و سنجش عوامل موثر بر اعتماد به شهر الكترونيك (نمونه موردي شهر الكترونيك در يزد)

مجتبي شريف نژاد (1393)، برنامه ريزي فضايي(جغرافيا)، دومين(13)، 175-188 (شماره: 3747)