لینک های ضروری
مهران شتابی

مهران شتابی

مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد-۱۳۸۱دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی سخت افزار
کارشناسی-۱۳۷۶دانشگاه صنعتی اصفهانمعماری کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری کامپیوتر

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

mshetabi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mshetabi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
38200145