لینک های ضروری
مهران شتابی

مهران شتابی

مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد-۱۳۸۱دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی سخت افزار
کارشناسی-۱۳۷۶دانشگاه صنعتی اصفهانمعماری کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری کامپیوتر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های کامپیوتری
معماری کامپیوتر
طراحی دیجیتال

اطلاعات تماس

mshetabi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/shetabi
https://pws.yazd.ac.ir/mshetabi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
38200145