لینک های ضروری
مهران شتابی
مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. پیاده سازی کدکننده های گفتار با استفاده از سیستم های با قابلیت پیکربندی مجدد

مهران شتابی (1382).، یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، شیراز