دسترسی سریع
داود شیشه‌بری
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. بهينه سازي چندهدفه-چندسطحي در شبكه لجستيك آوار پس از بحران تحت عدم قطعيت

سميرا ايماني, داود شيشه بري (1399)، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي قابليت اطمينان و ايمني، شيراز (شماره: 24663)

2. A bi-objective robust optimization model for post-disaster debris supply chain under uncertainty

Samira Imani, Davood (2021), 6th international reliability and safety engineering conference, شيراز (No: 24664)

3. قيمت گذاري در زنجيره تأمين چندكاناله با مشاركت شركت ارائه دهنده خدمات لجستيك شخص ثالث: رويكرد نظريه بازيها

علي محمودي جبدرق, داود شيشه بري, احمد صادقيه (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 22479)

4. Analyzing system safety and risks under uncertainty using failure mode and effect analysis approach and d-s evidence theory: application to city gate station

Batool Rafiee, Davood, Hasan Hosseini Nasab (2020), 16th iran international industrial engineering conference, تهران (No: 22530)

5. قيمت گذاري در زنجيره تأمين چندكاناله با مشاركت شركت ارائه دهنده خدمات لجستيك شخص ثالث

علي محمودي جبدرق, داود شيشه بري, احمد صادقيه (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 22531)

6. پيش بيني و برنامه ريزي تقاضاي يك محصول تراريخته در شرايط وابستگي فصلي يك مدل تركيبي سري زماني

داود شيشه بري, مطهره كرمي, سيدميلاد معاشري (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 22532)

7. مدل سازي و پيش بيني دماي حداكثر و حداقل ماهانه شهر يزد با استفاده از مدل هاي سري زماني

داود شيشه بري, ريحانه دهقان, فرزانه دهقان بنادكوكي (1397)، ششمين كنفرانس ساليانه انرژي پاك، شيراز (شماره: 21355)

8. ارائه مدل SARIMA جهت تحليل و پيش بيني آلودگي هوا ناشي از NO2

داود شيشه بري, نيلوفر هدايتي فرد (1397)، ششمين كنفرانس ساليانه انرژي پاك، شيراز (شماره: 21356)

9. رتبه بندي گروه هاي آموزشي دانشگاه صنعتي شيراز به روش تحليل پوششي داده ها

داود شيشه بري, مرضيه كريمي, نفيسه نكويي اصفهاني (1397)، سيزدهمين كنفرانس ملي كيفيت و بهره وري، تهران (شماره: 21358)

10. رويكرد تلفيقي تحليل سلسله مراتبي فازي و تاپسيس در مدل تعالي سازماني با هدف ارزيابي و بهبود عملكرد منابع انساني (مطالعه موردي: صنايع مس شهيد باهنر كرمان)

داود شيشه بري, احسان فرحبخش, زهرا قاسم زاده (1397)، هفتمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران، بجنورد (شماره: 21357)

11. Designing of a mushroom supply chain with price dependent demand in a sustainable environment

Davood, Nastaran Zare (2019), 15th iran international industrial engineering conference, يزد (No: 21276)

12. به كارگيري رويكردهاي تركيبي براي ارزيابي كارايي واحدهاي ارزي بانك در فضاي رقابتي-همكارانه (مطالعه موردي: شعبه هاي بانك ملي اصفهان)

عليرضا نيكبخت نصرآبادي, داود شيشه بري (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21277)

13. مدل مكانيابي-مسيريابي براي مديريت زنجيره امداد در پاسخ به بحران تحت شرايط عدم قطعيت

فاطمه ظفري ده كهنه, داود شيشه بري, طاها كشاورز (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21311)

14. ارزيابي قابليت اطمينان تجهيزات بر اساس داده هاي فرسايشي تسريع يافته

بتول رفيعي سرمزده, داود شيشه بري (1397)، دوازدهمين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات، تهران (شماره: 21272)

15. آناليز ناراحتي هاي اسكلتي -عضلاني و فاكتورهاي مرتبط با پرسنل فني و مهندسي (مطالعه موردي: شركت برفاب شهركرد)

داود شيشه بري, مريم رحيمي (1397)، دوازدهمين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات، تهران (شماره: 21284)

16. A robust multi objective optimization of a drug distribution system a case study

Davood, Abolghasem Yousefi Babadi, Mohammadali Vahdat (2018), 24 th international joint conference on industrial engineering and operations management, (No: 17683)

17. به كارگيري تركيبي رويكردهاي كارت امتيازي متوازن، تحليل پوششي داده ها و تاپسيس براي ارزيابي كارايي واحدهاي ارزي بانك ملي اصفهان

عليرضا نيكبخت نصرآبادي, فاطمه حنيفي, داود شيشه بري (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19013)

18. مكان يابي-مقاوم سازي همزمان بيمارستان ها با ظرفيت محدود و بهينه سازي تخصيص در زمان زلزله

سعيده ساريخاني خرمي, داود شيشه بري (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19253)

19. رتبه بندي و سنجش كارايي بيمه ايران با استفاده از رويكرد تلفيقي AHP/DEA

زهره جلالي, داود شيشه بري (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 17313)

20. Design of bayesian mds sampling plan based on process capability index

Davood, Mohammad Saber Fallah Nejad, sina Seifi (2017), , مشهد (No: 15598)

21. توسعه مدل مسله مكانيابي- مسيريابي ظرفيت دار بادرنظر گرفتن افق برنامه ريزي پويا

داود شيشه بري, محسن اديبي, عليرضا اميري (1396)، سومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 15600)

22. برنامه ريزي گروه بندي محصولات و تخصيص فضاي قفسه در صنعت خرده فروشي

داود شيشه بري, حميد ستاري گرمدره (1396)، سومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 15827)

23. تعامل و همكاري بين اجزاي زنجيره تامين با استفاده از تئوري بازيها

داود شيشه بري, حميد ستاري گرمدره, فاطمه ظفري ده كهنه (1396)، اولين كنفرانس بين المللي بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار، بابل (شماره: 15595)

24. مسئله قيمتگذاري در شبكه لجستيك حلقه بسته غيرمتمركز از طريق كانالهاي فروش مستقيم و غير مستقيم

داود شيشه بري, احمد احمدي يزدي, فاطمه ظفري ده كهنه (1396)، اولين كنفرانس بين المللي بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار، بابل (شماره: 15596)

25. بكارگيري رويكرد تئوري سيستمهاي صف در انتخاب بهينه تعداد ماشينآلات خط توليد

داود شيشه بري, محسن اديبي, عليرضا اميري (1396)، اولين كنفرانس بين المللي بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار، بابل (شماره: 15597)

26. بررسي وضعيت ساختار بازار در صنايع مواد و محصولات شيميايي با استفاده از فرضيههاي ساختار كارا و زندگي آرام

داود شيشه بري, آوا قائمي (1396)، دهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 15829)

27. تاثير مذاكرات هستهاي بر شكلگيري و فروپاشي حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران و بررسي توان پيشبيني ها

داود شيشه بري, محمدحسن رحمانيان, زهراالسادات دشتي (1396)، دهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 15830)

28. Application of arima models in forecasting air temperature of tehran

Davood, Samrad Jafarian (2017), , بابلسر (No: 15840)

29. بررسي ت ثير مديريت كيفيت جامع در عملكرد سازماني (مطالعه موردي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري)

عبدالرضا شمسي زاده, داود شيشه بري (1395)، همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري، تهران (شماره: 12069)

30. Competitive three echelon supply chain network design

, Mohammad Hossein Abooie, Davood, Ahmad Sadeghieh (2016), 12th international conference on industrial engineering, تهران (No: 11204)

31. Competitive three echelon supply chain network design considering service level and disruption

Ahmad Sadeghieh, , Davood, Mohammad Hossein Abooie (2015), 11th international industrial engineering conference, تهران (No: 9427)