لینک های ضروری
داود شیشه‌بری

داود شیشه‌بری

استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی صنایع صنایع
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۴دانشگاه یزدمهندسی صنایع تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش کیفیت و بهره‌وری
1396-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی کیفیت و بهره‌وری
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه‌ آموزشی مهندسی صنایع

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فرآیندهای تصادفی (دکتری)
تئوری و کاربرد پایایی (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد)
مدیریت کیفیت و بهره‌وری (کارشناسی ارشد)
بهینه‌سازی تصادفی (کارشناسی ارشد)
تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی (کارشناسی ارشد)
کنترل کیفیت آماری (کارشناسی)
برنامه‌ریزی تولید (کارشناسی)
ارگونومی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارتقای بهره‌وری و کاهش ضایعات
پایایی (قابلیت اطمینان) و کاربرد آن
مدیریت زنجیره تامین و طراحی سیستم‌های صنعتی
انواع حالت‌های عدم قطعیت در تحقیق در عملیات

اطلاعات تماس

shishebori [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/shishehbori
https://pws.yazd.ac.ir/shishebori ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۶
31232410 38211792