لینک های ضروری
سید محمدعلی صالحی

سید محمدعلی صالحی

دانشیار، دانشکده فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا--دانشگاه دورهام انگلستانفیزیک جامد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

sma.salehi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/smasalehi
-