لینک های ضروری
سید منصور بیدکی
دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی