لینک های ضروری
سید منصور بیدکی
دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی

1. كاربرد ازن توليد شده به روش الكتروشيميائي و پرتوهاي الكتروني براي حذف رنگ Direct fast blue B2R

مريم بنايي, علي بنويدي, محمد كريمي, سيدمنصور بيدكي (1398).، پنجمين همايش ملي كاربرد فناوري هسته اي در كشاورزي و منابع طبيعي، يزد

2. ساخت طرح هاي هادي الكتريسيته بر بستر كاغذي با نانو ذرات نقره ايجادشده به روش چاپ جوهرافشاني

محمد مومني نسب, سيدمنصور بيدكي, محسن هادي زاده, مسعود موحدي (1398).، چهارمين همايش ملي و كارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو، يزد

3. Modification of titanium anode electrode for ozone generation with metal oxides and nanocomposite

Mohammad Karimi, Ali Benvidi, Seyed Mansour Bidoki, Mohammad Ali Karimi zarchi, Abbas Behjat (2019)., The 13th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran, بوشهر

4. مروري بر روش هاي حذف سولفات از زهاب هاي اسيدي معادن

شيدا خياط زاده, سيدمنصور بيدكي, ابوالفضل زارع مهرجردي (1397).، اولين كنفرانس ملي معدنكاري و صنايع معدني سبز ايران، زنجان

5. بررسي تاثير كيتوسان بر رنگ پذيري كالاي ابريشمي و پنبه اي با رنگ معدني گلورد

سروش عزيزي كراچي, محمد خواجه مهريزي, سيدمنصور بيدكي (1396).، همايش ملي ابريشم ايران، رشت

6. بررسي تاثير پلاسماي گازي اكسيژن، نيتروژن و ارگون بر جذب رنگزاهاي طبيعي

محمد خواجه مهريزي, سيدمنصور بيدكي, امين الدين حاجي, رضا حيدري واناني, بهاره نوذري (1395).، دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، اصفهان

7. Decoloration of textile effluents containing different dyes by a combined coagulation/flocculation process

Mohammad Khajeh Mehrizi, Seyed Mansour Bidoki (2015)., The 6th International Color and Coating Congress, تهران

8. In-situ formation of polyaniline on textile fabric

Golnar Shahnooshi, Mohammad Khajeh Mehrizi, Seyed Mansour Bidoki (2015)., The 6th International Color and Coating Congress, تهران

9. چاپ كالاي سلولزي با رنگينه هاي طبيعي پوست انار، روناس و اسپرك و بررسي خواص فيزيكي، رنگي و ثباتي آنها

محمد خواجه مهريزي, سيدمنصور بيدكي, الهام دهقاني زاده, فاطمه نيك رفتار (1393).، نهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، تهران

10. دستيابي به فام سبز مورد نظر در فرش دستباف با استفاده از رنگزاي جديد حيواني پوست ميگو

محمد خواجه مهريزي, سيدمنصور بيدكي (1393).، نهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، تهران

11. مطالعه تاثيربكارگيري نانو ذرات كربن بلك به همراه رنگزاي سبز فتالوسيانين و زرد ديسپرس حين فرايند ذوب ريسي بر خواص انعكاسي الياف پلي استر به منظور ايجاد فام سبز زيتوني جهت استتار منسوجات نظامي

محمد خواجه مهريزي, سيدمنصور بيدكي, محمد علي توانايي (1392).، دومين همايش سراسري كابردهاي دفاعي علوم نانو، تهران

12. Visible- near infrared camouflage of cotton/nylon fabrics using colored pigments and nano-TiO2 particles

Mohammad Khajeh Mehrizi, Seyed Mansour Bidoki (2013)., 5th international color coatings congress (ICCC2013, اصفهان

13. Removal of various dyes from textile industry wastewater by a combined coagulation flocculation process

, , Seyed Mansour Bidoki, Mohammad Khajeh Mehrizi (2013)., 5th international color coatings congress (ICCC2013, اصفهان

14. بهينه سازي فرايند بازيافت فيزيكي بطري هاي پلي استر به منظور كاربرد در توليد الياف نساجي

سميه سلطاني گردفرامرزي, محمد علي توانايي, سيدمنصور بيدكي (1391).، هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، يزد

15. استفاده از شبكه عصبي در پيش بيني استحكام دوخت منسوجات بي بافت با در نظر گرفتن پارامترهاي دوخت

وجيهه مظفري شمسي, پدرام پيوندي, سيدمنصور بيدكي (1391).، هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، يزد

16. پيش بيني ميزان شكل پذيري منسوجات بي بافت براساس طرح دوخت با استفاده از شبكه عصبي

وجيهه مظفري شمسي, پدرام پيوندي, سيدمنصور بيدكي (1391).، هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، يزد

17. توليد الياف مغناطيسي با استفاده از نانو ذرات فلزي به روش ذوب ريسي و مطالعه خواص الكترومغناطيسي الياف حاصله

علي برادران قناد, پدرام پيوندي, سيدمنصور بيدكي (1389).، اولين كنفرانس ملي علوم و فناوري نانو، يزد

18. Decolorization of Reactive Red 17 in Textile Waste water Using the UV/H2O2 Process

, Seyed Mansour Bidoki, , B Akhundzadeh (2010)., , بندرعباس