دسترسی سریع
حمید سودائی‌زاده

حمید سودائی‌زاده

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه گنت بلژیکعلوم کشاورزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه صنعتی اصفهانزراعت
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه شهید باهنر کرمانزراعت و اصلاح نباتات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و کویرشناسی دور نهم هیأت ممیزه
13991401دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و کشاورزی دور هشتم هیئت ممیزه
13951400دانشگاه یزدرئیس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13911395دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار و احتمالات
طرح آزمایشات کشاورزی
روش تحقیق
زراعت عمومی
کشاورزی، بیابان زایی و بیابان زدایی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تنش هاي محيطي
گياهان دارويي
مديريت منابع آب
كشت هاي گلخانه اي

اطلاعات تماس

hsodaie [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hsodaie ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31232980 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 15)