لینک های ضروری
حمید سودائی‌زاده

حمید سودائی‌زاده

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه گنت بلژیکعلوم کشاورزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه صنعتی اصفهانزراعت
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه شهید باهنر کرمانزراعت و اصلاح نباتات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13911395دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار و احتمالات
طرح آزمایشات کشاورزی
روش تحقیق
اصول کشاورزی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تنش‌های محیطی
گیاهان دارویی
آللوپاتی
علف‌های هرز

اطلاعات تماس

hsodaie [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/sodaie
https://pws.yazd.ac.ir/hsodaie ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31232980 38210312