لینک های ضروری
یونس سهرابی

یونس سهرابی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد--دانشگاه تربیت معلمریاضیات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

ysohrabi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/sohrabi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی