دسترسی سریع
احد ستوده

احد ستوده

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۹دانشگاه تهرانبرنامه‌ریزی محیط زیست
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۱دانشگاه تهرانبرنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه تهرانجغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981402دانشگاه یزددبیر کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه
13951397دانشگاه یزدمدیر گروه محیط‌ زیست

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
ارزیابی محیط زیست
سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
بوم‌شناسی منظر
کارتوگرافی
اکولوژی
حفاظت و بهسازی محیط زیست

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
برنامه ريزي و مديريت محيط زيست هاي طبيعي و انساني
مديريت محيط زيست صنايع و كارخانجات
ارزيابي اثرات زيست محيطي
برنامه ريزي محيط زيست شهري

اطلاعات تماس

a.sotoudeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/a.sotoudeh/fa ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31232813 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)