دسترسی سریع
آفاق تابنده ساروی

آفاق تابنده ساروی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه تربیت مدرسجنگلداری
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه تربیت مدرسجنگلداری
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه گیلانجنگلداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی
جنگل و محیط زیست
زراعت چوب و صنوبرکاری
طرح آزمایشات در منابع طبیعی
برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار جنگل
گیاه‌شناسی ۱
گیاه‌شناسی عمومی درختان و درختچه‌های مناطق خشک و بیابانی
کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اصلاح نژاد درختان جنگلي
سيتوژنتيك گياهي
تكثير و توليد نهال
بيوتكنولوژي كشاورزي

اطلاعات تماس

tabandeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tabandeh ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
31233924 38210312
اتاق مجازی