دسترسی سریع
آفاق تابنده ساروی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

1. تاثير پرايمينگ بر صفات جوانه زني گونه بادام كوهي

آفاق تابنده ساروي, راضيه سالاري (1398)، ششمين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران، يزد (شماره: 21987)

2. بررسي تنوع ژنتيكي و روابط فيلوژنتيكي گيلاس (Prunus avium) با استفاده از ژن هاي كلروپلاستي accD-psaI

مجتبي خياطيان, آفاق تابنده ساروي, محمدمهدي حيدري (1398)، ششمين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران، يزد (شماره: 21988)

3. اثر خراشدهي و بستر كشت بر خصوصيات جوانه زني بذر آكاسيا ويكتوريا (Acacia victoria)

آفاق تابنده ساروي, مژگان اسدي (1398)، ششمين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي ايران، يزد (شماره: 21989)

4. اثر باطله معدن مس بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي نهال هاي يكساله بادام كوهي (Amygdalus scoparia)

ناهيد جهانباني, آفاق تابنده ساروي, اصغر مصلح آراني, حجت نادري (1398)، دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، شهركرد (شماره: 20798)

5. مروري بر كاربرد هورمون هاي ريشه زا در تكثير درختان جنگلي با قلمه در ايران

زهره قشلاقي, آفاق تابنده ساروي, كاظم كمالي علي آباد, بهمن كياني (1398)، دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، شهركرد (شماره: 20799)

6. اثر بستر و عمق كاشت بر روي جوانه زني گونه بادام كوهي (Amygdalus scoparia)

آفاق تابنده ساروي, زهره قشلاقي (1398)، دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس، شهركرد (شماره: 20802)

7. اثر قرق بر غنا، تراكم و پوشش تاجي در جنگل باغ شادي استان يزد

آفاق تابنده ساروي, رامتين مددي, بهمن كياني (1396)، كنفرانس بين المللي مديريت منابع طبيعي در كشورهاي در حال توسعه، تهران (شماره: 17667)

8. مقايسه كربوهيدراتهاي مختلف در شرايط درون شيشهاي بر صفات رويشي گياه سرو چهار هزار ساله ابركوه (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

الهه زماني, مريم دهستاني اردكاني, كاظم كمالي علي آباد, آفاق تابنده ساروي (1396)، دومين همايش بين المللي و دهمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران، تهران (شماره: 17466)

9. بررسي تنوع مورفولوژيكي گونه خرمندي (lotus Diospyros) با ارزيابي صفات برگ در جنگل شصتكلاته گرگان

طاهره سماكوش گلوگاه, آفاق تابنده ساروي, محمدحسين حكيمي ميبدي (1396)، اولين همايش ملي كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي، اردكان (شماره: 16609)

10. مروري بر كاربرد فاضلاب در توليد نهال درختان جنگلي و جنگل كاري

آفاق تابنده ساروي, مرجان فولاديان (1396)، اولين همايش ملي كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي، اردكان (شماره: 16611)

11. تعيين مناسب ترين تيمار جهت سترون سازي و رفع پديده قهوه اي شدن در ريزازديادي بلوط ايراني

راضيه سالاري, آفاق تابنده ساروي, كاظم كمالي علي آباد, امير رضايي (1395)، اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي، اصفهان (شماره: 13981)

12. بهبود كارايي مصرف آب توسط خيار در شرايط تنش خشكي با استفاده از ورمي كمپوست خاك اره

فرشته نجاري طزرجاني, سميه قاسمي سعادت آبادي, آفاق تابنده ساروي (1395)، چهارمين كنگره ملي هيدروپونيك و توليدات گلخانه اي، رفسنجان (شماره: 12197)

13. بررسي تراكم، تاج پوشش و تيپ هاي گياهي در جنگل هاي حوضه آبخيز كرخنگان، يزد

بهمن كياني, آفاق تابنده ساروي (1395)، اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مركزي، شهر كرد (شماره: 12311)

14. بررسي همبستگي صفات پايه مادري و صفات نونهالي حاصل از انها در گونه كيكم (Acer monspessulanum cinerasens)

حسين نادي, بهمن كياني, آفاق تابنده ساروي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در كشاورزي، محيط زيست و گردشگري، اردبيل (شماره: 12213)

15. تاثير مورفولوژي پايه مادري بر صفات جوانه زني زنده ماني و بنيه بذر كيكم (Acer monspessulanum L)

حسين نادي, آفاق تابنده ساروي, بهمن كياني (1395)، دومين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در كشاورزي، محيط زيست و گردشگري، اردبيل (شماره: 12214)