دسترسی سریع
آفاق تابنده ساروی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

1. مطالعه بانك بذر خاك در ذخيره گاه جنگلي باغ شادي هرات، استان يزد

رامتين مددي, آفاق تابنده ساروي, بهمن كياني, اصغر مصلح آراني (1399)، پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل، 27(1)، 45-59 (شماره: 22787)

2. برآورد همبستگي ژنتيكي و وراثت پذيري صفات زردتاغ (.Haloxylon persicum Bge) در باغ بذر استان يزد

علي ميرحسيني, آفاق تابنده ساروي, كامبيز اسپهبدي, بابك عنايتي (1398)، تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 27(4)، 475-484 (شماره: 22786)

3. اثر ارتفاع از سطح دريا و ژنوتيپ بر تنوع ريختي برگ بنه ( Pistacia atlantica subsp. mutica) در جنگل هاي جنوب استان يزد

آفاق تابنده ساروي, حسين نادي (1397)، خشكبوم، 8(2)، 15-25 (شماره: 20537)

4. اثر شوري در شدت هاي مختلف نور بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي گياه سياه تاغ (Haloxylon ammodendron)

حسين علي پور, اصغر مصلح آراني, آفاق تابنده ساروي, حسن دشتي (1397)، فرآيند و كاركرد گياهي، 7(26)، 117-128 (شماره: 19472)

5. Determination of the optimized culture medium and growth conditions for micropropagation of persian oak (quercus brantii l.)

Raziyeh Salari, Afagh Tabandeh Saravi, Kazem Kamali ali abad (2018), Iranian journal of genetics and plant breeding, 7(1), 1-8 (No: 20536)

6. بررسي مقايسه اي تاثير دو بستر كاشت بر جوانه زني كيكم (Acer monspessulanum )

حسين نادي, آفاق تابنده ساروي, بهمن كياني (1396)، جنگل و مرتع، (114)، 52-55 (شماره: 12692)

7. بررسي پاسخ مورفولوژيك و فيزيولوژيك اندام هوايي و زيرزميني گياه ليلكي (gleditschia caspica) در برابر تنش شوري

اصغر مصلح آراني, آذر رفيعي وردنجاني, آفاق تابنده ساروي, حميدرضا عظيم زاده (1396)، زيست شناسي گياهي ايران، 9(4)، 1-12 (شماره: 19452)

8. اثر مبدا بذر و پايه مادري بر جوانه زني بذر و رشد نونهال هاي كيكم (مطالعه موردي جنگل چنارناز در جنوب استان يزد)

حسين نادي, آفاق تابنده ساروي, بهمن كياني (1396)، تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، 25(1)، 123-134 (شماره: 12695)

9. بررسي تنوع زنگدانه اي، پرولين، قند هاي محلول و محتواي يوني در سه جمعيت سياه تاغ (haloxylon ammodendron)

اصغر مصلح آراني, فاطمه فلاحي فر, آفاق تابنده ساروي, حسن دشتي (1396)، مهندسي اكوسيستم بيابان، (14)، 1-10 (شماره: 15291)

10. تجزيه و تحليل كروموزومي بلوط دارمازو

فهيمه قاسمي پيربلوطي, آفاق تابنده ساروي, اصغر مصلح آراني (1396)، تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، 25(2)، 310-332 (شماره: 15423)

11. اثر مبدا بذر بر جوانه زني و مورفولوژي بذر و نونهال هاي بلوط ايراني (Quercus brantii Lindl)

عارفه رحيمي نسب, آفاق تابنده ساروي (1396)، پژوهش و توسعه جنگل، 3(3)، 249-262 (شماره: 16607)

12. مطالعه تنوع بين و درون جمعيتي گونه خرمندي (.L lotus Diospyros )با ارزيابي صفات برگ (مطالعه موردي بندپي شرقي بابل)

طاهره سماكوش گلوگاه, آفاق تابنده ساروي, محمدحسين حكيمي ميبدي (1395)، حفاظت زيست بوم گياهان، 4(9)، 165-180 (شماره: 15422)

13. مقايسه رشد و موفقيت كاج الدار (Pinus eldarica Medv.) در توده هاي خالص و مخلوط با اوكاليپتوس (Eucalyptus camadulensis Dehnh.) در جنگلكاري هاي پارك شهيد پايدار اردكان

فائزه السادات خليفه سلطانيان, بهمن كياني, محمدحسين حكيمي ميبدي, آفاق تابنده ساروي (1395)، تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 24(3)، 549-558 (شماره: 12697)

14. پاسخ مورفولوژيك و فيزيولوژيك نهال هاي يكساله سرو ناز به افزايش غلظت دي اكسيد كربن

پروانه يوسفوند, اصغر مصلح آراني, آفاق تابنده ساروي (1395)، جنگل ايران، 8(2)، 251-262 (شماره: 12756)

15. بررسي اثر دي اكسيد كربن بر روي صفات مورفوفيزيولوژيكي زيتون تلخ در شرايط گلخانه

پروانه يوسفوند, اصغر مصلح آراني, آفاق تابنده ساروي (1395)، علوم باغباني، 30(2)، 232-241 (شماره: 12757)

16. اثر تنش شوري بر جوانه زني و برخي خصوصيات نونهال هاي سه پروونانس از گونه تنگرس

آفاق تابنده ساروي, آناهيتا رشتيان, سميه ناصح دهبنه (1395)، پژوهش و توسعه جنگل، 2(2)، 97-110 (شماره: 13885)

17. تنوع مورفولوژيكي ميوه خرمندي بين و درون برخي از جمعيت هاي آن در شمال ايران

محمدحسين حكيمي ميبدي, طاهره سماكوش گلوگاه, آفاق تابنده ساروي (1394)، جنگل ايران، 7(2)، 271-284 (شماره: 9412)

18. اثر بافت خاك بر ميزان جوانه زني دو گونه بادام وحشي

حسين نادي, آفاق تابنده ساروي (1394)، جنگل و مرتع، (108)، 48-51 (شماره: 12758)