دسترسی سریع
آفاق تابنده ساروی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

1. انجام خدمات مشاوره ،تهيه طرح جنگلداري چند منظوره در شهرستان خاتم محدوده دهستان ايثار (چنارناز و كرخنگان) (1393/03/20) (شماره: 347)

2. استفاده مستقيم از آب شور براي آبياري گونه هاي مهم جنگلي مناطق خشك و نيمه خشك مركزي ايران (1392/07/01) (شماره: 349)