دسترسی سریع
سید محمد طباطبایی‌نسب
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی