دسترسی سریع
سید محمد طباطبایی‌نسب
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

1. تبيين مفهوم آميخته ارتباطات بازاريابي در نظام بانكداري ايران: تئوري داده بنياد

بابك بانژاد, سيدمحمد طباطبايي نسب, حجت الله صادقي (1397)، سومين كنفرانس ملي سالانه اقتصاد، مديريت و حسابداري، اهواز (شماره: 20761)

2. بررسي ابعاد چابكي شخصي نيروي فروش بر عملكرد سازمان از منظر بازار

رقيه محمديان يزد, سيدمحمد طباطبايي نسب (1397)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت كسب و كار، تبريز (شماره: 18534)

3. فرآيند هم تخريبي ارزش در سيستم هاي خدماتي

سيدمحمد طباطبايي نسب, عليرضا اميني (1397)، دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توسعه، (شماره: 18736)

4. پيامدهاي منفي نارسايي خدمات بر صنايع خدماتي

سيدمحمد طباطبايي نسب, عليرضا اميني (1396)، كنفرانس پارادايم هاي نوين مديريت و علوم رفتاري، تهران (شماره: 18675)

5. بررسي تاثير استراتژي كوچك سازي بر ابعاد يادگيري محوري

فرزانه دشتي خويدكي, سيدمحمد طباطبايي نسب, سعيد سعيدااردكاني (1396)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 18672)

6. بررسي تاثير ابعاد بازارمحوري بر رقابت پذيري سازماني

فرزانه دشتي خويدكي, سيدمحمد طباطبايي نسب, سعيد سعيدااردكاني (1396)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 18674)

7. تاثيرهمخلقي ارزش مشتري بر نوآوري سازمان در منطق چيرگي خدمات

طاهره اشرفي عقداء, سيدمحمد طباطبايي نسب (1393)، همايش بين المللي مديريت، تهران (شماره: 8820)

8. بررسي و اولويت بندي تاثير محرك هاي موفقيت نام تجاري بر نگرش مصرف كنندگان

سيدمحمد طباطبايي نسب, زهره محمدنبي, فاطمه منصورآبادي (1392)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت كارآفريني و توسعه اقتصادي، قم (شماره: 6050)

9. ارزيابي تاثير محرك هاي بالقوه موفقيت تعميم نام تجاري بر رفتار مصرف كننده

سيدمحمد طباطبايي نسب, زهره محمدنبي, مهدي ابوالقاسمي خرانق (1392)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت كارآفريني و توسعه اقتصادي، قم (شماره: 8032)

10. رفتار هم خلقي ارزش و تعيين ميزان اهميت ابعاد آن با رويكرد AHP

سيدمحمد طباطبايي نسب, سيما حداديان (1392)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت كارآفريني و توسعه اقتصادي، قم (شماره: 8033)

11. ابعاد ارزش ويژه برند و تعامل كارمند- مشتري در قلمرو B2B (مطالعه موردي شركت پيشگامان يزد)

سيدمحمد طباطبايي نسب, مريم اخلاص, ابوالفضل نوري خضرآباد, زهره محمدنبي, خديجه ارجمند (1391)، اولين همايش ملي راهكارهاي ارتقا مباحث مديريت ، حسابداري و مهندسي صنايع در سازمانها، گچساران (شماره: 8821)

12. بررسي محرك هاي دارايي ارزش از نگاه مشتري و رابطه ي آن با قصد خريد (مطالعه موردي مصرف كنندگان محصولات چي توز در شهر يزد)

سيدمحمد طباطبايي نسب, مريم احمدي اسكندري, زهرا پوررضواني, زهره محمدنبي (1391)، اولين همايش ملي راهكارهاي ارتقا مباحث مديريت ، حسابداري و مهندسي صنايع در سازمانها، گچساران (شماره: 8822)

13. دارايي مشتري و مولفه هاي آن

سيدمحمد طباطبايي نسب, مريم احمدي اسكندري (1391)، اولين همايش ملي راهكارهاي ارتقا مباحث مديريت ، حسابداري و مهندسي صنايع در سازمانها، گچساران (شماره: 8823)

14. ت ثير دامنه خاص نوجويي مصرف كننده بر قصد خريد محصول با نام تجاري تعميم يافته

سيدمحمد طباطبايي نسب, خديجه ارجمند, زهره محمدنبي, مريم اخلاص, ابوالفضل نوري خضرآباد (1391)، اولين همايش ملي راهكارهاي ارتقا مباحث مديريت ، حسابداري و مهندسي صنايع در سازمانها، گچساران (شماره: 8824)

15. شناسايي روابط و الويت بندي ميزان اهميت معيارهاي كيفيت خدمات با رويكرد تصميم گيري چندمعياره در صنعت بانكداري

سيدمحمد طباطبايي نسب, سحر حسيني, ابوالفضل نوري خضرآباد (1391)، نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 8034)