دسترسی سریع
سید محمد طباطبایی‌نسب
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

1. تأثير رهبري برندگرا بر رفتار شهروندي برند در صنعت هتل داري

محمدباقر فلاحي, سيدمحمد طباطبايي نسب, مهدي سبك رو (1399)، مطالعات اجتماعي گردشگري، 8(16)، 89-112 (شماره: 23494)

2. مدل رقابت پذيري سازماني با تاكيد بر قابليت هاي بازاريابي و نوآوري سازماني در شركت هاي دانش بنيان(مورد مطالعه: شهر يزد)

سيدمحمد طباطبايي نسب, فرزانه دشتي خويدكي, رقيه محمديان يزد (1399)، رشد فناوري، 16(62)، 23-31 (شماره: 22707)

3. بررسي مفهوم مالكيت روان شناختي از ديدگاه خريداران

سينا گل كاري حق, سيدمحمد طباطبايي نسب, عليرضا رجبي پور ميبدي (1399)، مديريت بازرگاني، 12(2)، 399-421 (شماره: 22843)

4. Marketing strategy evaluation by integrating dynamic systems modeling and network data envelopment analysis

Mojtaba Kaveh, saeida saeid, Seyed Mohammad Tabataba'i-Nasab (2020), Journal of system management , 6(1), 19-34 (No: 22845)

5. بررسي كاركرد نمادگرايي در برندسازي شركتي

سيدمحمد طباطبايي نسب, معبود عباسزاده (1399)، مديريت فردا، 19(64)، 147-164 (شماره: 23845)

6. طراحي مدل شايستگي هاي كارشناسان ارشد مالياتي

آرمان بهراد, مهدي سبك رو, سيدمحمد طباطبايي نسب (1399)، مطالعات مديريت بهبود و تحول، 29(97)، 103-131 (شماره: 23892)

7. پيش بيني و رتبه بندي فاكتورهاي جذب مشتري در شركت هاي بيمه به وسيله مدل تحليل پوششي داده هاي شبكه اي و تئوري پويايي شناسي انتشار باس

مجتبي كاوه, سعيد سعيدااردكاني, مرتضي شفيعي, سيدمحمد طباطبايي نسب (1399)، نشريه تصميم گيري و تحقيق در عمليات، 5(3)، 382-401 (شماره: 23981)

8. ارائه الگوي شايستگي هاي كارشناسان مالياتي در سازمان امور مالياتي ايران: پژوهشي كيفي مبتني بر نظريه داده بنياد

آرمان بهراد, مهدي سبك رو, سيدمحمد طباطبايي نسب (1398)، پژوهش هاي مديريت منابع سازماني، 9(4)، 43-67 (شماره: 22667)

9. بررسي تأثير سطوح دشواري فراشناختي تبليغات بر درگيري ذهني افراد از بعد ثبات

زهرا زارع زاده, سيدمحمد طباطبايي نسب, شفيعي دارابي سيد علي (1398)، تحقيقات بازاريابي نوين، 9(4)، 15-32 (شماره: 22706)

10. ارائه مدل تاثير برند سازي بر شهرت شهر و نقش آن بر عملكرد شهري

سيدمحمد طباطبايي نسب, فهيمه ماه آورپور, فائزه اسديان اردكاني (1398)، مطالعات مديريت گردشگري، 14(48)، 211-240 (شماره: 23548)

11. بررسي تاثير مديريت منابع انساني برند محور در ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري با روش مدل سازي خطي سلسله مراتبي (HLM) (مورد مطالعه: هتل هاي شيراز)

محمدباقر فلاحي, سيدمحمد طباطبايي نسب, مهدي سبك رو (1398)، گردشگري و توسعه، 8(1)، 155-172 (شماره: 20585)

12. چابكي بازاريابي خدمات، مفهوم پردازي و توسعه مقياس

سيدمحمد طباطبايي نسب, رقيه محمديان يزد (1398)، كاوش هاي مديريت بازرگاني، 11(21)، 347-371 (شماره: 20860)

13. بررسي نقش ناهمخواني برند و ناهمگن بودن مصرف كنندگان بر تمايل به جايگاه يابي مجدد برند

عليرضا نعلچي كاشي, سيدمحمد طباطبايي نسب, نايب زاده شهناز, زهره طباطبايي نسب (1398)، پژوهشنامه مديريت اجرايي، 11(21)، 97-128 (شماره: 21476)

14. Does citizenship behavior have a role in changing attitude toward green products?

, Seyed Mohammad Tabataba'i-Nasab, Hooshmand Bagheri Garabollagh, Fatemeh Mohammadi (2019), International journal of management science and engineering management , 14(4), 284-292 (No: 19991) (10.1080/17509653.2018.1563874)

15. نقش عناصر مقوم ميراث برند در رشد و توسعه كسب و كارها

سعيد سعيدااردكاني, سيدمحمد طباطبايي نسب, سيد مهدي الحسيني المدرسي ط س, محمدرضا دهقاني فيروزآبادي (1397)، كاوش هاي مديريت بازرگاني، 10(20)، 329-351 (شماره: 19992)

16. تاملي بر رگه هاي نظريه «شناخت اجتماعي مسير پيشرفت شغلي» در قرآن و حديث

سيدمحمد طباطبايي نسب, سيدحميدرضا فاطمي, مهدي سبك رو (1397)، اسلام و پژوهش هاي مديريتي، 7(2)، 103-121 (شماره: 20586)

17. طراحي مدل شايستگي هاي روساي گروه هاي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور (يك رويكرد كيفي)

آرمان بهراد, مهدي سبك رو, سيدمحمد طباطبايي نسب (1397)، پژوهشنامه ماليات، 26(40)، 65-91 (شماره: 20876)

18. واكاوي تئوري هاي شناختي مسير پيشرفت شغلي

سيدحميدرضا فاطمي عقدا, سيدمحمد طباطبايي نسب, مهدي سبك رو (1397)، مديريت دولتي، 10(3)، 481-502 (شماره: 18536)

19. عوامل تاثيرگذار بر ارتقاي شهرت فناوري و نقش آن بر عملكرد كسب وكار شركت

سيدمحمد طباطبايي نسب, فهيمه ماه آورپور (1397)، مديريت توسعه فناوري، 4(5)، 103-132 (شماره: 18980)

20. واكاوي مفهوم آميخته بازاريابي در صنعت بانكداري ايران: كاربرد تئوري داده بنياد

بابك بانژاد, سيدمحمد طباطبايي نسب, حجت الله صادقي (1397)، علوم مديريت ايران، 13(50)، 54-80 (شماره: 20025)

21. طراحي الگوي مفهومي جايگاه يابي مجدد برند

عليرضا نعلچي, سيدمحمد طباطبايي نسب, زهره طباطبايي نسب, شهناز نايب زاده (1397)، مديريت برند، 5(13)، 35-78 (شماره: 20628)

22. تدوين الگوي جايگذاري نام تجاري با رويكرد مبتني بر نظريه داده بنيان

سيدمحمد طباطبايي نسب, سميرا مدني, طاهره اشرفي عقداء (1396)، تحقيقات بازاريابي نوين، 7(4)، 157-172 (شماره: 16830)

23. مدلسازي ساختاري عوامل موثر بر شهرت مقصد گردشگري و تاثيرآن بر ارزش ويژه برند مقصد (مطالعه موردي شهراصفهان)

سيدمحمد طباطبايي نسب, فهيمه ماه آورپور (1396)، گردشگري شهري، 4(1)، 71-86 (شماره: 15368)

24. تاثير سرمايه ي روانشناختي بر دلبستگي كاري با نقش ميانجي

سيدمحمد طباطبايي نسب, مهدي سبك رو, محمدباقر فلاحي (1396)، مديريت پرستاري، 6(1و2)، 20-30 (شماره: 16240)

25. تاثير سرمايه ي روانشناختي بر دلبستگي كاري با نقش ميانجي تعارض كار و خانواده در پرستاران

سيدمحمد طباطبايي نسب, مهدي سبك رو, محمدباقر فلاحي (1396)، مديريت پرستاري، (اول)، 20-30 (شماره: 17263)

26. بخش بندي مصرف كنندگان بر مبناي مدل سبك زندگي مرتبط با تغذيه

سيدمحمد طباطبايي نسب, فرشته پزشكي نجف آبادي (1395)، مديريت بازگاني( دانش مديريت سابق) - دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 8(2)، 375-394 (شماره: 13067)

27.

سيدمحمد طباطبايي نسب, مجتبي كاوه (1395)، ، 23(6)، 1555-1563 (شماره: 14097)

28. Evaluation the effects of companies social irresponsibility on the consumers negative feeling toward the brand and behavioral approaches

Seyed Mohammad Tabataba'i-Nasab, Masoome Abikari (2016), Asean marketing journal , 8(2), 128-153 (No: 14347)

29. بررسي روند پژوهش در حوزه مديريت زنجيره تامين پايدار

سيدمحمد طباطبايي نسب, حامد دباغي (1395)، بررسي هاي بازرگاني، 14(87)، 17-30 (شماره: 15367)

30. بررسي تاثير تمايل به هم خلقي ارزش بر يادگيري و نوآوري سازماني (مطالعه موردي پارك علم و فناوري يزد)

سيدمحمد طباطبايي نسب, طاهره اشرفي عقداء (1395)، راهبردهاي بازرگاني، 2(7)، 13-26 (شماره: 15370)

31. The effects of companies social irresponsibility on consumers negative emotions toward the brand and their behavior

Seyed Mohammad Tabataba'i-Nasab, Masoome Abikari (2016), Asean marketing journal , 8(2), 128-142 (No: 15371)

32. بررسي تاثير هوش هيجاني برعملكرد سازماني با توجه به نقش ميانجي سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه ادار كل آموزش و پرورش اروميه)

سيدمحمد طباطبايي نسب, هوشمند باقري قره بلاغ (1395)، تحقيقات مديريت آموزشي، 2(7)، 13-26 (شماره: 15374)

33. بررسي تعامل بين عوامل چهارگانه موثر بر شهرت برند و نقش آن برتبليغات توصيه اي

سيدمحمد طباطبايي نسب, فهيمه ماه آورپور (1395)، مديريت برند، 3(2)، 37-64 (شماره: 15452)

34. ارائه مدل پيشايندهاي مورد نياز ارزش ويژه برند بر مبناي كارمندان و تعهد كاركنان به برند در صنعت هتلداري

سيدمحمد طباطبايي نسب, هوشمند باقري قره بلاغ, راضيه عاملي (1395)، بررسي هاي بازرگاني، 14(80)، 84-95 (شماره: 16782)

35. بررسي تاثير ابعاد محتوايي سازمان بر هوشمندي رقابتي مطالعه اي در صنايع كاشي استان يزد

سيدمحمد طباطبايي نسب, ربابه السادات پورهاشمي (1393)، چشم انداز مديريت بازرگاني، (18)، 49-68 (شماره: 5779)

36. تحليلي بر مهم ترين مولفه هاي تاثيرگذار بر بكارگيري خدمات بانكداري اينترنتي با رويكردهاي دلفي و TOPSIS فازي قلمرو مطالعه بانك توسعه تعاون استان يزد

باراهيم روشن قياس, سعيد سعيدااردكاني, سيدمحمد طباطبايي نسب (1393)، تعاون و كشاورزي، -()، - (شماره: 9006)

37. تحليلي بر وضعيت هوش هيجاني با رويكرد تلفيقي AHP و VIKOR در محيط فازي مورد مطالعه دانشكده هاي دانشگاه يزد

ابوالفضل نوري, نگار جليليان, رضا ابراهيم زاده پزشكي, سيدمحمد طباطبايي نسب, سعيد سعيدااردكاني (1393)، نامه آموزش عالي، (27)، 140-115- (شماره: 9009)

38. گونه شناسي مشتريان در گردشگري پزشكي

سيدمحمد طباطبايي نسب, ابوالفضل نوري خضرآباد, زهره محمدنبي, فرزانه حشمتي (1393)، مطالعات مديريت گردشگري، (26)، 53-76 (شماره: 9584)

39. طراحي محصول با استفاده از مدل تر كيبي كانو و گسترش عملكرد كيفيت با استفاده از تاپسيس (مطالعه موردي تلفن همراه)

سيدمحمد طباطبايي نسب, مهسا ابراهيم پورعطا آبادي (1393)، مديريت نوآوري، 3(3)، 121-144 (شماره: 9594)

40. مقايسه تحليلي مدل پذيرش تكنولوژي و تئوري عمل مستدل در رابطه با پذيرش تبليغات موبايلي

سيدمحمد طباطبايي نسب, سعيد سعيدااردكاني (1392)، تحقيقات بازاريابي نوين، 3(4)، 181-196 (شماره: 5298)

41. نقش ارزش ويژه برند بر قصد خريد كالاي تعميم يافته با تاكيد بر سطح فردمحور مدل روانشناسي مصرف كننده از برند

سيدمحمد طباطبايي نسب, مريم اخلاص, ابوالفضل نوري خضرآباد (1392)، كاوش هاي مديريت بازرگاني، (10)، 1-26 (شماره: 7360)

42. خستگي ذهني، هوش هيجاني و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي

سيدمحمد طباطبايي نسب, طباطبايي نسب سيد ميثم, محمد علي خاصي, عليرضا سروش محمدابادي (1391)، پژوهش در نظام هاي آموزشي، (19)، 229-246 (شماره: 5341)