لینک های ضروری
علی‌اکبر تدین تفت

علی‌اکبر تدین تفت

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۹۱۳۸۵دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق مخابرات
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدنماینده رئیس دانشگاه و عضو شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت
13961397دانشگاه یزدعضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی
13951397دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
13921397دانشگاه یزدرئیس گروه استعدادهای درخشان
13861392دانشگاه یزدمعاون دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات مهندسی
مخابرات ۲
آمار و احتمال مهندسی
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
مدارهای الکتریکی ۱
فرآیندهای تصادفی
تئوری آشکارسازی
پردازش آماری سیگنال
تئوری پیشرفته مخابرات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش آماری سیگنال
آشکارسازی و تخمین
پردازش آرایه‌ای سیگنال
سیستم‌های مخابرات بی‌سیم

اطلاعات تماس

tadaion [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/tadaion
https://pws.yazd.ac.ir/tadaion ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۵
31232388 38200144