دسترسی سریع
رضا تقی‌زاده

رضا تقی‌زاده

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921396دانشگاه شیرازحسابداری
کارشناسی ارشد13891392دانشگاه شیرازحسابداری
کارشناسی13841388دانشگاه اصفهانحسابداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر اقتصاد یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تحليل شبكه و تحليل ساختار بازارهاي مالي
حسابداري اجتماعي و رفتاري
حسابداري و بازار سرمايه
حسابداري و ابزارهاي نوين

اطلاعات تماس

rezataghizadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/rezataghizadeh ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
اتاق مجازی