دسترسی سریع
محمد طهماسبی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات

1. Hybrid adaptive educational hypermedia recommender accommodating user's learning styles and web page features

Mohammad Tahmasebi, Faranak Fotouhi Ghazvini, Mahdi Esmaeili (2019), Journal of artificial intelligence and data mining , 7(2), 225-238 (No: 18337)

2. Implementation and evaluation of a resource-based learning recommender based on learning style and web page features

Mohammad Tahmasebi, Faranak Fotouhi Ghazvini, Mahdi Esmaeili (2018), Journal of web engineering , 17(3-4), 284-304 (No: 18260)

3. پيشنهاد دهنده تطبيقي منابع آموزشي بر اساس سبك يادگيري، بازخورد كاربر و الگوريتم اتوماتاي يادگير

محمد طهماسبي, فرانك فتوحي قزويني, مهدي اسماعيلي (1397)، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، 16(1)، 61-70 (شماره: 18338)

4. Personality factors in software engineering

Mohammad Tahmasebi, Mehdi Agha Sarram (2007), , 6(22), 213-221 (No: 69)