دسترسی سریع
غلامرضا تاج‌بخش

غلامرضا تاج‌بخش

استادیار، گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرسپترولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹پژوهشکده علوم زمینپترولوژی
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه بیرجندزمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین‌شناسی عمومی
سنگ‌شناسی آذرین
سنگ‌شناسی دگرگونی
آتشفشان‌شناسی
زمین‌شناسی صحرایی
زمین‌شناسی ایران
ژئوشیمی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پترولوژي سنگ هاي آذرين به ويژه سنگ هاي آلكالن
ژئوشيمي سنگ هاي آذرين و توزيع عناصر كمياب نادر خاكي
كاني شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني

اطلاعات تماس

tajbakhsh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/tajbakhsh ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232755 ۳۸۲۱۱۲۷۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)