دسترسی سریع
علی طالبی

علی طالبی

استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه واگنینگن هلند-
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه تربیت مدرس-
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۱دانشگاه تهران-

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991402دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و کشاورزی دور هشتم هیئت ممیزه
13881392دانشگاه یزدمدیر گروه مرتع و آبخیزداری
13781380دانشگاه یزدسرپرست دانشکده منابع طبیعی اردکان
13761378دانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی اردکان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: هیدرولوژی عمومی و کاربردی، کاتوگرافی، آبخیزداری، حفاظت آب و خاک، سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک
کارشناسی ارشد و دکتری: مدل‌های فرسایش و رسوب، برف و بهمن، حركت‌های توده‌ای زمین،‌ مهندسی رودخانه، شبیه‌سازی در آبخیزداری،‌ حفاظت آب و خاک پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فرسايش و رسوب
آبخيزداري
زمين لغزش

اطلاعات تماس

talebisf [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/a.talebi/ ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
38212803 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 19)